Friday, January 8, 2010

REPREZENTACIJA SRBIJE: "Orlovi" se okupljaju u nedelju

Lju­bi­te­lji ma­log fud­ba­la su po­če­li sa od­bro­ja­va­njem. Osta­lo je još de­set da­na do po­čet­ka Evrop­skog pr­ven­stva u Ma­đar­skoj. Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je će se oku­pi­ti u nedelju u podne u be­o­grad­skom ho­te­lu „M“, oda­kle će pro­du­ži­ti u Ko­vi­lo­vo, gde će do 17. ja­nu­a­ra i pu­ta u zemlju našeg se­ver­nog su­se­da oba­vi­ti za­vr­šne pri­pre­me.
Se­lek­tor Aca Ko­va­če­vić je otvo­rio kar­te, po­zna­to je 14 ime­na ko­ja će bra­ni­ti bo­je na­ci­o­nal­nog ti­ma na kon­ti­nen­tal­noj smo­tri. To su gol­ma­ni Vla­di­mir Ra­ni­sa­vlje­vić (Ko­lu­ba­ra) i Ivan Sto­ja­no­vić (Ko­per­ni­kus Vi­dre) i igra­či: Bo­jan Pa­vi­će­vić, Mi­lan Bog­da­no­vić, Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac (Mar­bo In­ter­me­co), Vi­dan Bo­jo­vić, Mi­lan Ra­kić, Slo­bo­dan Raj­če­vić, Mla­den Ko­cić (Eko­no­mac), Želj­ko Bo­ro­je­vić, Vla­di­mir La­zić, Alek­san­dar To­min (Ko­lu­ba­ra), Slo­bo­dan Ja­njić (SAS) i Mar­ko Pe­rić (Di­na Moskva, Ru­si­ja).
Po­red se­lek­to­ra Ko­va­če­vi­ća, u struč­nom šta­bu na­la­ze se i tre­ne­ri De­jan Kne­že­vić, Ve­li­mir An­dre­jić, Ili­ja Ma­le­tić, doktor Mar­ko Jo­va­no­vić, fi­zi­o­te­ra­pe­ut Du­šan Ar­sić, eko­nom Đor­đe Pre­rad, se­kre­tar Igor Ga­čić i vo­đa pu­ta Ve­ro­ljub Du­ga­lić.


Stručni štab reprezentacije Srbije na utakmici u Makedoniji

Ri­va­li "orlovima" u Ma­đar­skoj, u okvi­ru Gru­pe C, bi­će Slo­ve­ni­ja (22. januara) i Ru­si­ja (24. ja­nu­ara).
- Šte­ta što je Bra­zil u po­sled­nji čas ot­ka­zao go­sto­va­nje, iako su me­če­vi sa svet­skim šam­pi­o­nom u Be­o­gra­du i Kra­gu­jev­cu već bi­li uta­na­če­ni. Ume­sto to­ga, 14. ja­nu­a­ra u „Pi­o­ni­ru“ od­i­gra­će­mo utak­mi­cu sa se­lek­ci­jom Be­o­gra­da, ko­ju će naj­ve­ro­vat­ni­je oku­pi­ti le­gen­dar­ni Dra­gan Mi­la­čić - Ke­ne­di. Tur­ni­ri u Ma­ke­do­ni­ji i Bel­gi­ji su po­ka­za­li da smo na do­brom pu­tu, sprem­ni će­mo oti­ći u Ma­đar­sku. Mar­ko Pe­rić će nam se pri­klju­či­ti u uto­rak, od­mah po okon­ča­nju klup­skih oba­ve­za u Ru­si­ji - is­ta­kao je Ko­va­če­vić.

Vladislav Vlajić

No comments: