Friday, June 11, 2010

FUTSAL KUP: Ekonomac domaćin turnira

Šampion Srbije Ekonomac iz Kragujevca biće domaćin jedne grupe kvalifikacija za Ligu šampiona (osnovne faze Futsal kupa) - potvrđeno je na sajtu ovog kluba www.ekonomac.com. Čelnici UEFA su pozitivno odgovorili na kandidaturu "studenata", pa će u dvorani "Jezero" gostovati tri ekipe u periodu od 25. septembra do 3. oktobra 2010. godine. Žreb će biti obavljen 6. jula.
Pored Ekonomca, domaćini grupa će biti Era Pak Hrudim (Češka), Tajm Ljvov (Ukrajina), Slov-Matik Bratislava (Slovačka), Montesilvano (Italija) i Targu Mureš (Rumunija).

Wednesday, June 9, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 3:4

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­be­di­la Ru­mu­ni­ju sa 4:3 u drugoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare i tako se revanširala za poraz u uto­rak (1:2). Strel­ci za "orlove" su bi­li Alek­san­dar To­min (2), Slo­bo­dan Ja­njić i Slo­bo­dan Raj­če­vić.
- Pr­vo po­lu­vre­me smo re­ši­li u na­šu ko­rist sa 2:0, a on­da su Ru­mu­ni u na­stav­ku me­ča za­i­gra­li sa pe­to­ri­com u po­lju. Vo­di­li smo i 4:1, ali smo u završnici primili dva go­la, od to­ga dru­gi tri se­kun­de pre kra­ja, iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra. Sme­ja­li su se i fud­ba­le­ri do­ma­ći­na. Se­lek­tor is­toč­nih su­se­da, Ita­li­jan Si­to Ri­ve­ra, pri­znao je da smo u oba me­ča bi­li su­per­i­or­ni – sumirao je utiske selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.

Šta u sko­ri­joj bu­duć­no­sti oče­ku­je "orlove" ?

- Osam igra­ča iz ove re­pre­zen­ta­ci­je, iz­u­zev ne­što sta­ri­jih Bo­jo­vi­ća, Ra­ki­ća i Mi­la­či­ća, bi­će u ti­mu za Uni­ver­zi­tet­sko svetsko pr­ven­stvo, od 22. do 30. av­gu­sta u No­vom Sa­du. Že­li­mo do­bar re­zul­tat i na tom tak­mi­če­nju – do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA: Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.


Ne­ko­rekt­ni Pe­rić

Sa re­pre­zen­ta­ci­jom Sr­bi­je u Ru­mu­ni­ju ni­je pu­to­vao Mar­ko Pe­rić, uzda­ni­ca mo­skov­ske Di­ne, iako je bio na spi­sku se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća.

- Mi­slim da vi­še ne­će­mo sa­ra­đi­va­ti sa Mar­kom Pe­ri­ćem. Ni­je na­šao za shod­no da se uop­šte ja­vi, pa iz­gle­da da mu je va­žni­je da igra na tur­ni­ru u Sme­de­re­vu – re­kao je Ko­va­če­vić.

Vladislav Vlajić

Tuesday, June 8, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 2:1

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­ra­že­na od Ru­mu­ni­je rezultatom 1:2 u prvoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare. "Orlovi" će pri­li­ku za re­vanš is­toč­nim su­se­di­ma ima­ti već sutra u 11 časova.
- Pr­vi gol smo pri­mi­li iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra, a dru­gi dva i po mi­nu­ta pre kra­ja, ka­da su Ru­mu­ni za­i­gra­li sa pe­to­ri­com fud­ba­le­ra u po­lju. Je­di­ni po­go­dak za nas je po­sti­gao Mi­lan Ra­kić po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na - sumirao je utiske posle utakmice selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.Da li je re­zul­tat mo­gao da bu­de i dru­ga­či­ji ?
- Na­rav­no. Nad­i­gra­li smo Ru­mu­ne, ali se i pro­pi­sno is­pro­ma­ši­va­li. Pet pu­ta smo po­go­di­li okvir go­la, tri pu­ta bez­u­spe­šno iz­la­zi­li sa­mi pred gol­ma­na ri­va­la. Za­do­vo­ljan sam igrom, ali ne i re­zul­ta­tom. Ve­ru­jem da će u dru­goj utak­mi­ci bi­ti bo­lje - do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA:
Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.

Vladislav Vlajić

Friday, June 4, 2010

REPREZENTACIJA SRBIJE: Od danas na okupu, od ponedeljka u Rumuniji

Reprezentacija Srbije okupiće se danas u hotelu "Slodes" u Beogradu gde će biti na trodnevnim pripremama pre puta u Baja Mare. U ovom rumunskom gradu "orlovi" će 8. i 9. juna odigrati prijateljske utakmice protiv reprezentacije domaćina.
Na spi­sku se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća na­la­ze se gol­ma­ni Ivan Sto­ja­no­vić (Ko­per­ni­kus Vi­dre) i Vla­di­mir Ra­ni­sa­vlje­vić (Eko­no­mac) i igra­či: Mar­ko Pe­rić (Di­na Moskva, Ru­si­ja), Mla­den Ko­cić, Mi­lan Ra­kić, Vi­dan Bo­jo­vić, Slo­bo­dan Raj­če­vić (Eko­no­mac), Vla­di­mir La­zić, Alek­san­dar To­min (Ko­lu­ba­ra), Jo­van Đor­đe­vić, Mi­loš Mi­la­čić (Ko­per­ni­kus Vi­dre), Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac, Mar­ko Pr­šić (Mar­bo In­ter­me­co) i Slo­bo­dan Ja­njić (SAS).
U struč­nom šta­bu, po­red se­lek­to­ra Ko­va­če­vi­ća, na­la­ze se i tre­ne­ri De­jan Kne­že­vić i Ve­li­mir An­dre­jić, kondicioni trener Ilija Maletić, doktor Mar­ko Jo­va­no­vić, fi­zi­o­te­ra­pe­ut Du­šan Ar­sić, vo­đa pu­ta Zo­ran Jo­va­no­vić i su­di­ja Zo­ran Bog­da­nov.


Vladislav Vlajić