Friday, August 27, 2010

UNIVERZITETSKO SP: Rezultati reprezentacije Srbije - "ORLOVI" ODBRANILI BRONZU

MUŠKARCI - GRUPA A
SRBIJA - ARGENTINA 3:0
SRBIJA - FRANCUSKA 5:0
IZRAEL - SRBIJA 3:9
ČETVRTFINALE (petak, 27. avgust od 21 čas): SRBIJA - KAZAHSTAN (direktan prenos ovde) 5:4 !!
POLUFINALE
(subota, 28. avgust od 21 čas): SRBIJA - RUSIJA 1:6

UTAKMICA ZA BRONZU
(nedelja, 29. avgust od 16.30 časova): SRBIJA - UKRAJINA 2:2, PENALIMA 4:2

Univerzitetska reprezentacija Srbije je ponovila uspeh iz Slovenije 2008. godine !!

FINALE: RUSIJA - BRAZIL 2:3


ŽENE
SRBIJA - BRAZIL 1:27
SRBIJA - VELIKA BRITANIJA 1:10
PORTUGAL - SRBIJA 18:1
FRANCUSKA - SRBIJA 13:3
SRBIJA - RUSIJA (poslednje kolo, nedelja, 29. avgust od 14.15 časova) 0:15

KONAČAN PLASMAN: 1. BRAZIL, 2. PORTUGAL, 3. RUSIJA, 4. FRANCUSKA, 5. VELIKA BRITANIJA, 6. SRBIJA.

Dodatne informacije možete naći
ovde i ovde.

Saturday, August 21, 2010

UNIVERZITETSKO SP: "Orlovi" ciljaju medalju

Uni­ver­zi­tet­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je učestvovaće na Svetskom prvenstvu u Novom Sadu od 23. do 30. av­gu­sta, dve godine pošto je u Sloveniji stigla do bronzanog odličja.
Na spisku selektora Ace Kovačevića na­la­ze se gol­ma­ni Mi­o­drag Ak­sen­ti­je­vić (Eko­no­mac) i Ni­ko­la Jo­si­mo­vić (Mar­bo In­ter­me­co), kao i igra­či Mla­den Ko­cić, Vla­di­mir La­zić, Slo­bo­dan Raj­če­vić (Eko­no­mac), Alek­san­dar Ži­va­no­vić, Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac, Ne­nad Kr­stić, Mar­ko Pr­šić (Mar­bo In­ter­me­co), Jo­van i Dra­gan Đor­đe­vić (Ko­per­ni­kus), Slo­bo­dan Ja­njić (SAS) i Bo­ris Či­zmar (Ko­lu­ba­ra).
Pored Srbije, u Grupi A su Izra­el, Ar­gen­ti­na i Fran­cu­ska. Gru­pa B: Por­tu­gal, Uru­gvaj, Polj­ska i Cr­na Go­ra. Gru­pa C: Ukra­ji­na, Ru­si­ja, Oman i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. Gru­pa D: Bra­zil, Ki­na, Slo­vač­ka i Ka­zah­stan.
Pored muškog, u Novom Sadu će biti održan i turnir dama, na kojem će debitovati naša reprezentacija u futsalu, a igraće i Bra­zi­l, Fran­cu­ska, Ve­lika Bri­ta­nija, Por­tu­ga­l i Ru­si­ja.

Dodatne informacije možete naći ovde i ovde.

Thursday, July 8, 2010

FUTSAL KUP: Ekonomac čeka Šarlrou u Kragujevcu

Šampion Srbije Ekonomac, u okviru Grupe 6 Futsal kupa u Kragujevcu, dočekaće belgijsku ekipu Šarlroa, prvaka Evrope iz 2005. godine, poljsku Akademiju iz Pnjevija i pobednika pretkvalifikacione Grupe G (domaćin između 14. i 22. avgusta je islandski Keflavik, a igraju i holandski Ajndhoven, švedski Vimerbi i francuski Kremlin Bisetr junajted) - odlučeno je žrebom u sedištu UEFA u švajcarskom gradu Nionu.
Turnir Grupe 6, za plasman u elitnu fazu 10. Futsal kupa (Ligu šampiona), biće održan u periodu od 25. septembra do 3. oktobra, a dve najbolje ekipe iz te, kao i iz ostalih pet grupa, nastaviće takmičenje zajedno sa četiri nosioca. To su: portugalska Benfika, aktuelni šampion Evrope, ruska VIZ-Sinara Jekaterinburg, španska El Poco Mursija i kazahstanski Kairat Almati.
Žreb za Ligu šampiona je 11. oktobra, a turniri (četiri) će biti održani između 12. i 20. novembra. Pobednici grupa igraće na završnom turniru u aprilu 2011. godine.

Sastave svih grupa možete da pogledate ovde.
Istoriju Futsal kupa možete da pogledate ovde.

Friday, June 11, 2010

FUTSAL KUP: Ekonomac domaćin turnira

Šampion Srbije Ekonomac iz Kragujevca biće domaćin jedne grupe kvalifikacija za Ligu šampiona (osnovne faze Futsal kupa) - potvrđeno je na sajtu ovog kluba www.ekonomac.com. Čelnici UEFA su pozitivno odgovorili na kandidaturu "studenata", pa će u dvorani "Jezero" gostovati tri ekipe u periodu od 25. septembra do 3. oktobra 2010. godine. Žreb će biti obavljen 6. jula.
Pored Ekonomca, domaćini grupa će biti Era Pak Hrudim (Češka), Tajm Ljvov (Ukrajina), Slov-Matik Bratislava (Slovačka), Montesilvano (Italija) i Targu Mureš (Rumunija).

Wednesday, June 9, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 3:4

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­be­di­la Ru­mu­ni­ju sa 4:3 u drugoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare i tako se revanširala za poraz u uto­rak (1:2). Strel­ci za "orlove" su bi­li Alek­san­dar To­min (2), Slo­bo­dan Ja­njić i Slo­bo­dan Raj­če­vić.
- Pr­vo po­lu­vre­me smo re­ši­li u na­šu ko­rist sa 2:0, a on­da su Ru­mu­ni u na­stav­ku me­ča za­i­gra­li sa pe­to­ri­com u po­lju. Vo­di­li smo i 4:1, ali smo u završnici primili dva go­la, od to­ga dru­gi tri se­kun­de pre kra­ja, iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra. Sme­ja­li su se i fud­ba­le­ri do­ma­ći­na. Se­lek­tor is­toč­nih su­se­da, Ita­li­jan Si­to Ri­ve­ra, pri­znao je da smo u oba me­ča bi­li su­per­i­or­ni – sumirao je utiske selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.

Šta u sko­ri­joj bu­duć­no­sti oče­ku­je "orlove" ?

- Osam igra­ča iz ove re­pre­zen­ta­ci­je, iz­u­zev ne­što sta­ri­jih Bo­jo­vi­ća, Ra­ki­ća i Mi­la­či­ća, bi­će u ti­mu za Uni­ver­zi­tet­sko svetsko pr­ven­stvo, od 22. do 30. av­gu­sta u No­vom Sa­du. Že­li­mo do­bar re­zul­tat i na tom tak­mi­če­nju – do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA: Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.


Ne­ko­rekt­ni Pe­rić

Sa re­pre­zen­ta­ci­jom Sr­bi­je u Ru­mu­ni­ju ni­je pu­to­vao Mar­ko Pe­rić, uzda­ni­ca mo­skov­ske Di­ne, iako je bio na spi­sku se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća.

- Mi­slim da vi­še ne­će­mo sa­ra­đi­va­ti sa Mar­kom Pe­ri­ćem. Ni­je na­šao za shod­no da se uop­šte ja­vi, pa iz­gle­da da mu je va­žni­je da igra na tur­ni­ru u Sme­de­re­vu – re­kao je Ko­va­če­vić.

Vladislav Vlajić

Tuesday, June 8, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 2:1

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­ra­že­na od Ru­mu­ni­je rezultatom 1:2 u prvoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare. "Orlovi" će pri­li­ku za re­vanš is­toč­nim su­se­di­ma ima­ti već sutra u 11 časova.
- Pr­vi gol smo pri­mi­li iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra, a dru­gi dva i po mi­nu­ta pre kra­ja, ka­da su Ru­mu­ni za­i­gra­li sa pe­to­ri­com fud­ba­le­ra u po­lju. Je­di­ni po­go­dak za nas je po­sti­gao Mi­lan Ra­kić po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na - sumirao je utiske posle utakmice selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.Da li je re­zul­tat mo­gao da bu­de i dru­ga­či­ji ?
- Na­rav­no. Nad­i­gra­li smo Ru­mu­ne, ali se i pro­pi­sno is­pro­ma­ši­va­li. Pet pu­ta smo po­go­di­li okvir go­la, tri pu­ta bez­u­spe­šno iz­la­zi­li sa­mi pred gol­ma­na ri­va­la. Za­do­vo­ljan sam igrom, ali ne i re­zul­ta­tom. Ve­ru­jem da će u dru­goj utak­mi­ci bi­ti bo­lje - do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA:
Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.

Vladislav Vlajić

Friday, June 4, 2010

REPREZENTACIJA SRBIJE: Od danas na okupu, od ponedeljka u Rumuniji

Reprezentacija Srbije okupiće se danas u hotelu "Slodes" u Beogradu gde će biti na trodnevnim pripremama pre puta u Baja Mare. U ovom rumunskom gradu "orlovi" će 8. i 9. juna odigrati prijateljske utakmice protiv reprezentacije domaćina.
Na spi­sku se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća na­la­ze se gol­ma­ni Ivan Sto­ja­no­vić (Ko­per­ni­kus Vi­dre) i Vla­di­mir Ra­ni­sa­vlje­vić (Eko­no­mac) i igra­či: Mar­ko Pe­rić (Di­na Moskva, Ru­si­ja), Mla­den Ko­cić, Mi­lan Ra­kić, Vi­dan Bo­jo­vić, Slo­bo­dan Raj­če­vić (Eko­no­mac), Vla­di­mir La­zić, Alek­san­dar To­min (Ko­lu­ba­ra), Jo­van Đor­đe­vić, Mi­loš Mi­la­čić (Ko­per­ni­kus Vi­dre), Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac, Mar­ko Pr­šić (Mar­bo In­ter­me­co) i Slo­bo­dan Ja­njić (SAS).
U struč­nom šta­bu, po­red se­lek­to­ra Ko­va­če­vi­ća, na­la­ze se i tre­ne­ri De­jan Kne­že­vić i Ve­li­mir An­dre­jić, kondicioni trener Ilija Maletić, doktor Mar­ko Jo­va­no­vić, fi­zi­o­te­ra­pe­ut Du­šan Ar­sić, vo­đa pu­ta Zo­ran Jo­va­no­vić i su­di­ja Zo­ran Bog­da­nov.


Vladislav Vlajić

Friday, May 28, 2010

DRUGI ROĐENDAN "FUTSALA U SRBIJI"

"Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan ..."

Na današnji dan, 28. maja, pre dve godine, nastale su stranice "Futsala u Srbiji", a prva vest je bila o okupljanju "orlova" pred put u Brazil, na turnir "Gran pri".

Od tada do danas je obavljeno preko 400 naslova i zabeleženo je preko 41.000 unikatnih poseta iz preko 80 država. Najveća je zabeležena 26. januara ove godine, na dan istorijske utakmice protiv Portugala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Mađarskoj. Tada je bilo 487 unikatnih poseta i 1005 ulazaka ukupno.

Uz veliku zahvalnost svima koji su doprineli razvoju ovih stranica, one nastavljaju da promovišu futsal u našoj zemlji, uz poruku koja se nije promenila od prvog dana:
"Dobrodošli na stranice 'Futsala u Srbiji' koje su posvećene svim ljubiteljima 'Magične igre na petoparcu', kao i onima koji će to tek postati :-)"

ŠAMPIONAT SRBIJE: Raspored šestog (poslednjeg) kola Mini lige - PROMOCIJA ŠAMPIONA U "JEZERU", TAČKA NA SEZONU U "ŠUMICAMA"

Petak, 28. maj
(17.00) Kragujevac ("Jezero"): Ekonomac - Kolubara
Sudije: Damir Radović i Zoran Bogdanov
Delegat: Milivoje Tomić

Ponedeljak, 31. maj
(20.30) Beograd ("Šumice"): Marbo Intermeco - Kopernikus vidre
Sudije: Slavenko Matović i Damir Vojinović
Delegat: Zoran Mitrović

Tabelu možete da pogledate ovde.

Fudbalski savez Srbije
www.fss.rs

Saturday, May 15, 2010

DVOJAC NA NOVOM ZADATKU: Stanković i Aslani u Belgiji

Fudbaleri SAS - a Davor Stanković i Senad Aslani su pre nekoliko dana potpisali dvogodišnje ugovore sa belgijskom ekipom Beringem. Stanković je u toku ove sezone nastupao za zrenjaninski SAS, a po završetku lige pojačao je ekipu Mima iz Trnave u plej – ofu slovačke lige, sa kojom je izborio istorijski uspeh ulaskom u polufinale. U svojoj karijeri je još nastupao za Marbo i Politehniku iz Temišvara.
- U Slovačkoj su po svaku cenu hteli da me zadrže. Ipak, stigla je ponuda iz Belgije koju nisam mogao da odbijem. Pored igranja u klubu, Senad i ja ćemo raditi sa mlađim kategorijama, a na osnovu toga smo i dobili radnu dozvolu. Ovaj grad je prelep, nalazi se na samoj granici sa Nemačkom i Holandijom, a s obzirom da smo dobili i kola na korišćenje imaćemo priliku za obilazak. Zahvalio bih se menadžeru iz Holandije Marinu Pušiću koji je i napravio kontakt sa Beringemom i bez kog ne bi ni došlo do transfera - rekao je Davor Sanković.


Senad Aslani i Davor Stanković prilikom potpisivanja ugovora u Belgiji

Aslani je pored zrenjaninske ekipe nastupao još u Marbu i Politehnici iz Temišvara.
- Upoznali smo dosta igrača, a moram istaći da ima baš dosta stranaca. Atmosfera na utakmicama je sjajna, a s obzirom da klub drže turski biznismeni, veći deo publike čine Turci. Na prijemu nas je dočekao gazda Juner Mert i od tog trenutka smo se osećali odlično jer smo vrhunski bili primljeni. Cilj ekipe je da se nadje u plej – ofu i tada će se jurišati na visok plasman. U Belgiju putujemo 1. avgusta - istakao je Aslani.

Damir Petrović
www.zrsport.rs

Friday, April 30, 2010

ŠAMPIONAT SRBIJE: Parovi drugog kola Mini lige

Petak, 30. april
(19.30) Kragujevac ("Jezero"): Ekonomac - Kopernikus Vidre
Sudije: Zoran Bogdanov i Damir Radović
Delegat: Branislav Milovanović

Ponedeljak, 3. maj
(20.30) Beograd ("Šumice"): Marbo Intermeco - Kolubara
Sudije: Radoslav Miletić i Damir Vojnović
Delegat: Miroslav Stojanović

Tabelu možete da pogledate ovde.

Fudbalski savez Srbije
www.fss.rs

Friday, April 23, 2010

FUTSAL KUP: Lov na Inter Movistar

Četvrta kruna za Inter Movistar u Futsal kupu i nastavak dominacije Španije na kontinentu (posle titule reprezentacije te zemlje na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj početkom godine) ili prva za klubove iz Azerbejdžana, Portugala ili Italije ? Odgovor ćemo saznati u Lisabonu, u dvorani "Paviljao Atlantiko", koja je domaćin završnog turnira Futsal kupa na kojem se, od danas do nedelje, nadmeću pomenuti svetski velikan iz Madrida, domaćin Benfika, Araz Naksdživan i Alter Ego Luparense.

U polufinalu, danas od 19 časova, sastaće se Araz Naksdživan i Inter Movistar, a od 21.30 časova igraće Benfika i Alter Ego Luparense. Finale će početi u nedelju u 19.30, a od 17 časova će se poraženi iz polufinala boriti za treće mesto.
Sudije na ovom turniru biće Karel Henič (Češka), Gabor Kovač (Mađarska), Oleg Ivanov (Ukrajina) i Edi Šunjić (Hrvatska), a posmatrač suđenja je Andrea Lastrući (Italija).

Utakmice će direktno prenositi satelitska televizijska stanica "Eurosport 2".DOSADAŠNJI ŠAMPIONI
2002. Plajas de Kasteljon (Španija)
2003. Plajas de Kasteljon (Španija)
2004. Intervju Bumerang (Španija)
2005. Šarlroa (Belgija)
2006. Bumerang Intervju (Španija)
2007. Dinamo Moskva (Rusija)
2008. Viz-Sinara Jekaterinburg (Rusija)
2009. Inter Movistar (Španija)

KOMISIJA ZA FUTSAL FSS: Danas o sistemu takmičenja u narednoj sezoni

Šesta sednica Komisije za futsal Fudbalskog saveza Srbije biće održana danas od 15 časova u prostorijama nacionalne „kuće fudbala“ u Beogradu. Centralna tema biće razmatranje predloga o novom sistemu takmičenja za sezonu 2010/2011.

DANAS POČINJE MINI LIGA ZA PRVAKA SRBIJE: Četiri sna o jednom trofeju

Danas počinje Mini liga u kojoj će se četiri najbolja srpska kluba u šest kola boriti za naslov prvaka Srbije, noseći sa sobom različite beneficije (bodove) iz prethodna 22 kola, kada su se nadmetali sa još sedam (u prvom delu sezone osam) članova elitnog društva. Najkasnije do 30. maja dobićemo odgovor na to da li će Kolubara odbraniti titulu, Ekonomac (učesnik poslednja tri finala plej - ofa) stići do druge, Kopernikus Vidre posle osam godina vratiti krunu u Niš, jedan od glavnih centara ovog sporta na našim prostorima ili Marbo Intermeco povratiti stari sjaj beogradskog velikana Marba koji je četiri godine bio neprikosnoven na ovdašnjoj sceni.

Najbolju početnu poziciju ima Ekonomac sa 49 bodova, a slede Kopernikus Vidre sa 48, Kolubara sa 45 i Marbo Intermeco sa 43 boda. Kompletnu tabelu možete da pogledate ovde.

U prvom kolu, danas od 18.30 časova u kragujevačkoj dvorani "Jezero", sastaće se Ekonomac i Marbo Intermeco. Sudije su Sreten Vasić i Željko Stankov, a delegat je Zoran Jovanović.
U nedelju, 25. aprila, od 19.30 časova u niškoj dvorani "Čair", igraće Kopernikus Vidre i Kolubara. Sudije su Rajko Katanić i Damir Radović, a delegat je Tomislav Jakovljević.

RASPORED NAREDNIH KOLA

Drugo kolo (od 30. aprila do 2. maja):
Marbo Intermeco - Kolubara
Ekonomac - Kopernikus Vidre

Treće kolo (od 7. do 9. maja):
Kopernikus Vidre - Marbo Intermeco
Kolubara - Ekonomac

Četvrto kolo (od 14. do 16. maja):
Kolubara - Kopernikus Vidre
Marbo Intermeco - Ekonomac

Peto kolo (od 21. do 23. maja):
Kopernikus Vidre - Ekonomac
Kolubara - Marbo Intermeco

Šesto kolo (od 28. do 30. maja):
Ekonomac - Kolubara
Marbo Intermeco - Kopernikus Vidre

Thursday, April 22, 2010

DRUGA FUTSAL LIGA - BEOGRAD: Zemun na tronu (preuzeto sa www.beogradskifudbal.rs)

Izveštaj sa utakmice 14. (poslednjeg) kola Druge futsal lige - Beograd (nedelja, 18. april)


TEMPO - ZEMUN 0:7

Strelci: Nikolić u 3. i 38, Milenović u 23. i Čanak u 29, 30, 33. i 34. minutu. Dvorana: SD "Radnički" na Crvenom krstu. Sudije: Bojan Spasić i Damir Vojnović.Ekipa Zemuna, šampion prve sezone Druge futsal lige - Beograd: Trmčić Negomir, Mirković Zoran, Milenović Aleksandar, Krizmanić Ivan, Grujičić Bojan, Vlajić Andrija, Agatonović Budimir, Nikolić Predrag, Čanak Zoran, Smiljanić Danijel, Gruber Aleksandar, Antanasijević Slobodan i Draškić Nenad. Trener je Knežević Dejan, a lekar Radulović Branimir.

www.beogradskifudbal.rs

Wednesday, April 21, 2010

KONFERENCIJA KLUBOVA PRVE FUTSAL LIGE: Žujović predsednik, prvoligaši za ligu od 12 klubova

Novi predsednik Konferencije klubova Prve futsal lige je Saša Žujović iz Kolubare, potpredsednik je Igor Miricki iz Letećeg Holanđanina, a sekretar Božo Zorić iz Marba Intermeca - odlučeno je na sastanku Konferencije klubova Prve futsal lige održanom u ponedeljak u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Beogradu.
Na istom sastanku je zauzet stav da liga i u 2010/2011 ostane na 12 klubova, uz konstataciju da u ovom trenutku nije realno da najjače srpsko takmičenje u futsalu broji više klubova, a imajući u vidu i činjenicu da se više puta poslednjih godina dogodilo da ligu ne završe svi učesnici (ove godine je Koska Delfin iz Šapca odustala pre početka prolećnog dela sezone). Navedena je i mogućnost kotizacije (davanja finansijskih garancija) kao jedno od rešenja da se takve stvari ne bi događale u budućnosti. Tako "vruć krompir", imajući u vidu da su poznati pobednici tri od četiri grupe Druge futsal lige odakle prvaci, po odluci od pre početka sezone, imaju direktan prolaz (tada je odlučeno da se Prva futsal liga proširi na 14 klubova), stiže u ruke Komisije za futsal FSS kojoj ostaje da razmotri stav i odluči o mogućim daljim koracima.
Određeni su i takmičarski brojevi za mini ligu, a oni će biti identični osvojenoj poziciji na tabeli. Tako je sada poznato da će Ekonomac biti "broj 1", da "broj 2" pripada ekipi Kopernikus Vidre, dok je "broj 3" Kolubara, a "broj 4" Marbo Intermeco. U mini ligu će biti preneti kartoni iz prethodna 22 kola, a u slučaju da dve ili više ekipa na kraju sezone budu imale isti broj bodova u borbi za prvo mesto odlučiće bolji skor u međusobnim duelima ove sezone (sva četiri).
U prvom kolu mini lige Ekonomac će u petak u Kragujevcu dočekati Marbo Intermeco, a Kopernikus Vidre će u nedelju u Nišu ugostiti Kolubaru.
Kompletan raspored mini lige možete da pogledate ovde.

Rezultati 22. (poslednjeg) kola Prve futsal lige i pregled grupa Druge futsal lige

PRVA FUTSAL LIGA: Rezultati 22. (poslednjeg) kola

Sreda, 7. april
Zrenjanin: SAS - Leteći Holanđanun 7:9

Petak, 16. april
Vrnjačka Banja: Kocka amaters - Ekonomac 1:7
Pirot: Pirot - Kolubara 2:7

Subota, 17. april
Vranje: Rušče - Niš 92 4:0

Utorak, 20. april
Niš: Kopernikus Vidre - Marbo Intermeco 5:4

Slobodna je bila ekipa Slodesa.

Tabelu možete da pogledate ovde.

NAPOMENA: Iz Prve futsal lige je ispala ekipa Slodesa, a u mini ligi za titulu prvaka Srbije boriće se Ekonomac iz Kragujevca, Kopernikus Vidre iz Niša, Kolubara iz Lazarevca i Marbo Intermeco iz Beograda.DRUGA FUTSAL LIGA - VOJVODINA: Novi prvoligaš je Bečej. Završnu tabelu možete da pogledate ovde.

DRUGA FUTSAL LIGA - BEOGRAD: Novi prvoligaš je Zemun. Rezultati 14. (poslednjeg) kola i završna tabela

DRUGA FUTSAL LIGA - ZAPAD: Novi prvoligaš je Krčagovo iz Užica. Tabelu možete da pogledate ovde.


DRUGA FUTSAL LIGA - ISTOK: Rezultati 13. (pretposlednjeg) kola, tabela i raspored 14. (poslednjeg) kolaFudbalski savez Srbije
www.fss.rs

Monday, April 19, 2010

MEMORIJALNI TURNIR "IGRAJMO ZA 16": "Orlovi" miroljubivo sa "Svim zvezdama", trofej za Obezbeđenje RTS

U hali “Šumice” odigrana revijalna utakmica Srbija - Sve zvezde, povodom sećanja na tragično nastradale radnike RTS-a u NATO bombardovanju.

Najbolji igrači malog fudbala iz cele Srbije uzeli su učešće na tradicionalnom memorijalnom turniru Radio Televizije Srbije - "Igrajmo za 16", odigravši pred oko 1000 gledalaca u "Šumicama" revijalnu utakmicu Srbija - Sve zvezde. Susret je upriličen povodom sećanja na 16 tragično nastradalih radnika RTS-a za vreme NATO bombardovanja 1999.godine, a utakmicu je po prvi put u istoriji direktno prenosio Javni medijski servis Srbije.
Na parketu su se našli skoro sva najveća imena futsala u ovom trenutku u Srbiji, a selektor Aca Kovačević izveo je na parket sledeće fudbalere: Nikola Aksentijević (golman), Aleksandar Tomin, Vladimir Lazić, Slobodan Rajčević, Mladen Kocić, Vidan Bojović, Jovan Đorđević, Nenad Krstić, Vladimir Milosavac, Slobodan Janjić i Miloš Milačić.
Sa druge strane, selekciju "Sve zvezde" predvodio je trener Marbo Intermeca Dejan Majes, a kapitensku traku nosio je, takođe aktuelni reprezentativac, Milan Bogdanović. Pored ostalih, u ekipi "Sve zvezde" bili su legendarni Predrag Rajić, zatim sjajni čuvar mreže državnog tima Vladimir Ranisavljević, Brazilci De Souza i Da Kosta iz kragujevačkog Ekonomca, kao i odlični asovi iz nacionalne lige, Dragan Đorđević, braća Siniša i Dragiša Trojanović, Željko Čizmar, Marko Pršić ... Utakmicu su sudili internacionalni FIFA arbitri Rajko Katanić i Damir Radović iz Beograda.


Pred početak utakmice u "Šumicama" (foto: www.fss.rs)

Posle obostrano kvalitetne igre i pregršt lepih poteza, susret je završen miroljubivo, bez pobednika - 3:3. Golove za Srbiju postigli su Krstić, Kocić i Lazić, a za selekciju "Sve zvezde" Čizmar dva i Siniša Trojanović jedan.
Pre početka utakmice prisutni su mogli da pogledaju i kratak film sećanja na preminule radnike RTS-a, a minutom ćutanja odata je pošta nastradalima.


Inače, ekipa Obezbeđenja RTS-a je pobednik 11. Memorijalnog turnira u malom fudbalu "Igrajmo za 16". U finalu je savladan OFK Beograd Štutgart iz Nemačke. U regularnom delu bilo je 2:2, pa su penali odlučili pobednika - 3:2.
Najbolji igrač je Dragan Janković (Obezbeđenje RTS), za najboljeg golmana je proglašen Milan Filipović (Obezbeđenje RTS), a prvi strelac je Denis Inajetović (OFK Beograd Štutgart).
Tim Sportske redakcije Sport Bili je poražen u borbi za treće mesto od Starog DIF-a sa 4:1.


Pobednici turnira sa trofejima (foto: www.rts.rs)

Dosadašnji pobednici Memorijalnog turnira "Igrajmo za 16": Radio Beograd (2000, 2001. i 2002.), Srbija Danas (2003. i 2004.), Veterani RTV (2005. i 2006.), Veterani FK Partizan (2007. i 2008.), Stari DIF (2009.) i Obezbeđenje RTS (2010.).

KONFERENCIJA KLUBOVA PRVE FUTSAL LIGE: Danas sastanak u prostorijama FSS

Sastanak Konferencije klubova Prve futsal lige biće održan danas od 15 časova u prostorijama Fudbalskog saveza Srbije u Beogradu. Tom prilikom biće razgovora i o predstojećoj mini ligi u kojoj će borbe za titulu nastaviti četiri najbolja srpska kluba: Ekonomac, Kolubara, Kopernikus Vidre i Marbo Intermeco.

Saturday, April 17, 2010

REPREZENTACIJA SRBIJE: "Orlovi" u nedelju u "Šumicama" igraju "za 16"

Prvo okupljanje od povratka sa Evropskog prvenstva u Budimpešti krajem januara, gde je zaustavljena u četvrtfinalu, reprezentacija Srbije imaće u nedelju od 13 časova u SRC "Šumice" u Beogradu, u okviru revijalnog dela tradicionalnog memorijalnog turnira "Igrajmo za 16".
Selektor Aca Kovačević je za ovu akciju pozvao golmana Miodraga Aksentijevića (Ekonomac) i igrače: Mladena Kocića, Vidana Bojovića, Milana Rakića, Slobodana Rajčevića (Ekonomac), Aleksandra Tomina, Vladimira Lazića (Kolubara), Jovana Đorđevića, Miloša Milačića (Kopernikus Vidre), Nenada Krstića, Vladimira Milosavca (Marbo Intermeco) i Slobodana Janjića (SAS).
Sa druge strane, predvođena sa klupe trenerom beogradskih "kafedžija" Dejanom Majesom, naći će se ekipa sastavljena od dobro poznatih imena iz dvorana i sa fudbalskih terena. Tu su golman Nikola Josimović, kapiten Milan Bogdanović, kao i: Zoran Mirković, Nikola Rnić, braća Siniša i Dragiša Trojanović, Marko Pršić, Predrag Rajić, kao i tandem Brazilaca iz Ekonomca Danijel de Souza i Dodo da Kosta.
Direktan prenos na Prvom programu RTS počeće u 12.40 časova, a stručni konsultant biće kapiten reprezentacije Srbije Bojan Pavićević.
Ujedno, ovom utakmicom će se označiti termin (treća nedelja aprila) koji će postati tradicionalan kada je reč o utakmici finala kupa, počevši od sledeće godine (do sada jedini srpski kup je održan u sezoni 2005/06 pod imenom Kup "Dragan Ivašković - Mačak").


U finalu turnira u malom fudbalu "Igrajmo za 16" sastaće se ekipa Obezbeđenja RTS-a i OFK Beograd Štutgart iz Nemačke, od 11 časova u "Šumicama", a dva sata ranije igraće za treće mesto Stari DIF i Sport Bili.


Grupa A:

Stari DIF-PS Palilula 3:3
Sport netvork-PS Palilula 1:8
Stari DIF-Sport netvork 8:1
U polufinale se plasirala ekipa Stari DIF, koja je na penale savladala Policijsku stanicu Palilula sa 3:2.

Grupa B:
Obezbeđenje RTS-RTV Vojvodina 1:1
Veterani FK Partizana-RTV Vojvodina 2:0
Veterani FK Partizana-Obezbeđenje RTS 3:4

Grupa C:
VMA Akademac-Ringier 4:1
OFK Beograd Štutgart-Ringier 7:1
OFK Beograd Štutgart-VMA Akademac 5:2

Grupa D:
Srbija Beč-Sport Bili (Sportska redakcija RTS) 0:3
Opština Palilula-Sport Bili 1:3
Opština Palilula-Srbija Beč 0:1

Polufinale:
Obezbeđenje RTS-Stari DIF 5:2
Sport Bili-OFK Beograd Štutgart 0:2

Memorijalni turnir u malom fudbalu "Igrajmo za 16" organizuje se 11. put u znak sećanja na 16 radnika RTS-a koji su poginuli na radnim mestima tokom NATO bombardovanja zgrade u Abardarevoj ulici 23. aprila 1999. godine. Tog tragičnog dana 1999. godine živote su izgubili Aleksandar Deletić, Branislav Jovanović, Darko Stoimenovski, Dejan Marković, Dragan Tasić, Dragorad Dragojević, Ivan Stukalo, Jelica Munitlak, Ksenija Banković, Milan Joksimović, Milovan Janković, Nebojša Stojanović, Siniša Medić, Slaviša Stevanović, Slobodan Jontić i Tomislav Mitrović.

U revijalnom delu poslednjeg dana Memorijalnog turnira, pored duela u kojem će se naći "orlovi", nastupiće i devojčice uzrasta do 10 godina. Od četvrtka do kraja turnira, u "Šumicama" je postavljena izložba fotografija "Igrajmo za 16", zabeleženih na Memorijalnom turniru RTS u malom fudbalu.

U nedelju u 15 časova, u restoranu "Sport kafe", biće upriličena dodela posebnih priznanja i zahvalnica, a potom i svečani koktel za zvanice i predstavnike medija.

Friday, April 9, 2010

Raspored 21. kola Prve futsal lige i raspored i rezultati grupa Druge futsal lige

PRVA FUTSAL LIGA: Raspored 21. kola

Petak, 9. april
(18.30) Kragujevac: Ekonomac – Kopernikus Vidre
Sudije: Damir Vojnović i Zoran Bogdanov
Delegat: Vladimir Pantelić
DIREKTAN PRENOS NA www.ekonomac.com
(20.00) Lazarevac: Kolubara – Rušče
Sudije: Rajko Katanić i Damir Radović
Delegat: Dragan Radovanović

Subota, 10. april
(16.30) Vrbas: Leteći Holanđanin – Kocka amaters
Sudije: Đorđe Bilić i Dragutin Božović
Delegat: Milan Obradović

Nedelja, 11. april
(19.30) Niš („Čair“): Niš 92 – Slodes

Sudije: Saša Milenković i Goran Radulović
Delegat: Zoran Banjac

Ponedeljak, 12. april
(20.30) Beograd („Šumice“): Marbo Intermeco – Pirot

Sudije: Mile Bekrić i Slavenko Matović
Delegat: Zoran Đorđević

Slobodan je SAS.

PRVA FUTSAL LIGA: Rezultat prve utakmice 22. kola
Sreda, 7. april
Zrenjanin: SAS – Leteći Holanđanin 7:9


Tabelu možete da pogledate ovde.


DRUGA FUTSAL LIGA - VOJVODINA: Novi prvoligaš je Bečej. Završnu tabelu možete da pogledate ovde.

DRUGA FUTSAL LIGA - BEOGRAD: Raspored 13. (pretposlednjeg) kola i tabela

(sve utakmice biće odigrane u dvorani SD "Radnički" na Crvenom krstu)

DRUGA FUTSAL LIGA - ZAPAD: Novi prvoligaš je Krčagovo iz Užica. Tabelu možete da pogledate ovde.


DRUGA FUTSAL LIGA - ISTOK: Rezultati, tabela i raspored