Tuesday, March 1, 2011

Srbija kandidat za EP 2014!

U danima posle plasmana reprezentacije Srbije na treće EP zaredom. stigla je još jedna veoma značajna vest za futsal u našoj zemlji. Fudbalski savez Srbije je odlučio da se kandiduje za domaćina Evropskog prvenstva 2014. godine!
Sledeće EP biće održano u Hrvatskoj, u februaru 2012, a u prvoj polovini te godine Izvršni komitet UEFA će odrediti domaćina EP 2014.
Takođe, u našoj zemlji bi mogao da bude održan i jedan od kvalifikacionih turnira za Svetsko prvenstvo na Tajlandu 2012, kao što je bio slučaj i u kvalifikacijama za poslednje SP - u Brazilu 2008. godine. FSS je zainteresovan i za tu kandidaturu.

Sunday, February 27, 2011

Žreb za EP 2012. u septembru

Žreb za Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj, koje će biti održano u februaru 2012. godine u Zagrebu i Splitu, zakazan je za 9. septembar u Zagrebu, a šeširi će najverovatnije izgledati ovako:

PRVI ŠEŠIR: Hrvatska, Španija, Italija i Portugal.
DRUGI ŠEŠIR: Rusija, Češka, Ukrajina i Srbija.
TREĆI ŠEŠIR: Azerbejdžan, Rumunija, Slovenija i Turska.

Reprezentacije će biti podeljene u četiri grupe sa po tri ekipe, a po dve najbolje iz svake od njih nastaviće takmičenje u četvrtfinalu.

Srbija je bila peta na EP u Portugalu 2007. godine i igrala je u četvrtfinalu u Mađarskoj 2010, a Jugoslavija je zauzela sedmo mesto u Španiji 1999. godine.

Srbija na EP u Hrvatskoj 2012. godine !!!!

Reprezentacija Srbije se plasirala na treće EP zaredom - u Hrvatskoj 2012. godine!!!!

Više informacija možete pronaći ovde i ovde.

Friday, August 27, 2010

UNIVERZITETSKO SP: Rezultati reprezentacije Srbije - "ORLOVI" ODBRANILI BRONZU

MUŠKARCI - GRUPA A
SRBIJA - ARGENTINA 3:0
SRBIJA - FRANCUSKA 5:0
IZRAEL - SRBIJA 3:9
ČETVRTFINALE (petak, 27. avgust od 21 čas): SRBIJA - KAZAHSTAN (direktan prenos ovde) 5:4 !!
POLUFINALE
(subota, 28. avgust od 21 čas): SRBIJA - RUSIJA 1:6

UTAKMICA ZA BRONZU
(nedelja, 29. avgust od 16.30 časova): SRBIJA - UKRAJINA 2:2, PENALIMA 4:2

Univerzitetska reprezentacija Srbije je ponovila uspeh iz Slovenije 2008. godine !!

FINALE: RUSIJA - BRAZIL 2:3


ŽENE
SRBIJA - BRAZIL 1:27
SRBIJA - VELIKA BRITANIJA 1:10
PORTUGAL - SRBIJA 18:1
FRANCUSKA - SRBIJA 13:3
SRBIJA - RUSIJA (poslednje kolo, nedelja, 29. avgust od 14.15 časova) 0:15

KONAČAN PLASMAN: 1. BRAZIL, 2. PORTUGAL, 3. RUSIJA, 4. FRANCUSKA, 5. VELIKA BRITANIJA, 6. SRBIJA.

Dodatne informacije možete naći
ovde i ovde.

Saturday, August 21, 2010

UNIVERZITETSKO SP: "Orlovi" ciljaju medalju

Uni­ver­zi­tet­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je učestvovaće na Svetskom prvenstvu u Novom Sadu od 23. do 30. av­gu­sta, dve godine pošto je u Sloveniji stigla do bronzanog odličja.
Na spisku selektora Ace Kovačevića na­la­ze se gol­ma­ni Mi­o­drag Ak­sen­ti­je­vić (Eko­no­mac) i Ni­ko­la Jo­si­mo­vić (Mar­bo In­ter­me­co), kao i igra­či Mla­den Ko­cić, Vla­di­mir La­zić, Slo­bo­dan Raj­če­vić (Eko­no­mac), Alek­san­dar Ži­va­no­vić, Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac, Ne­nad Kr­stić, Mar­ko Pr­šić (Mar­bo In­ter­me­co), Jo­van i Dra­gan Đor­đe­vić (Ko­per­ni­kus), Slo­bo­dan Ja­njić (SAS) i Bo­ris Či­zmar (Ko­lu­ba­ra).
Pored Srbije, u Grupi A su Izra­el, Ar­gen­ti­na i Fran­cu­ska. Gru­pa B: Por­tu­gal, Uru­gvaj, Polj­ska i Cr­na Go­ra. Gru­pa C: Ukra­ji­na, Ru­si­ja, Oman i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. Gru­pa D: Bra­zil, Ki­na, Slo­vač­ka i Ka­zah­stan.
Pored muškog, u Novom Sadu će biti održan i turnir dama, na kojem će debitovati naša reprezentacija u futsalu, a igraće i Bra­zi­l, Fran­cu­ska, Ve­lika Bri­ta­nija, Por­tu­ga­l i Ru­si­ja.

Dodatne informacije možete naći ovde i ovde.

Thursday, July 8, 2010

FUTSAL KUP: Ekonomac čeka Šarlrou u Kragujevcu

Šampion Srbije Ekonomac, u okviru Grupe 6 Futsal kupa u Kragujevcu, dočekaće belgijsku ekipu Šarlroa, prvaka Evrope iz 2005. godine, poljsku Akademiju iz Pnjevija i pobednika pretkvalifikacione Grupe G (domaćin između 14. i 22. avgusta je islandski Keflavik, a igraju i holandski Ajndhoven, švedski Vimerbi i francuski Kremlin Bisetr junajted) - odlučeno je žrebom u sedištu UEFA u švajcarskom gradu Nionu.
Turnir Grupe 6, za plasman u elitnu fazu 10. Futsal kupa (Ligu šampiona), biće održan u periodu od 25. septembra do 3. oktobra, a dve najbolje ekipe iz te, kao i iz ostalih pet grupa, nastaviće takmičenje zajedno sa četiri nosioca. To su: portugalska Benfika, aktuelni šampion Evrope, ruska VIZ-Sinara Jekaterinburg, španska El Poco Mursija i kazahstanski Kairat Almati.
Žreb za Ligu šampiona je 11. oktobra, a turniri (četiri) će biti održani između 12. i 20. novembra. Pobednici grupa igraće na završnom turniru u aprilu 2011. godine.

Sastave svih grupa možete da pogledate ovde.
Istoriju Futsal kupa možete da pogledate ovde.

Friday, June 11, 2010

FUTSAL KUP: Ekonomac domaćin turnira

Šampion Srbije Ekonomac iz Kragujevca biće domaćin jedne grupe kvalifikacija za Ligu šampiona (osnovne faze Futsal kupa) - potvrđeno je na sajtu ovog kluba www.ekonomac.com. Čelnici UEFA su pozitivno odgovorili na kandidaturu "studenata", pa će u dvorani "Jezero" gostovati tri ekipe u periodu od 25. septembra do 3. oktobra 2010. godine. Žreb će biti obavljen 6. jula.
Pored Ekonomca, domaćini grupa će biti Era Pak Hrudim (Češka), Tajm Ljvov (Ukrajina), Slov-Matik Bratislava (Slovačka), Montesilvano (Italija) i Targu Mureš (Rumunija).

Wednesday, June 9, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 3:4

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­be­di­la Ru­mu­ni­ju sa 4:3 u drugoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare i tako se revanširala za poraz u uto­rak (1:2). Strel­ci za "orlove" su bi­li Alek­san­dar To­min (2), Slo­bo­dan Ja­njić i Slo­bo­dan Raj­če­vić.
- Pr­vo po­lu­vre­me smo re­ši­li u na­šu ko­rist sa 2:0, a on­da su Ru­mu­ni u na­stav­ku me­ča za­i­gra­li sa pe­to­ri­com u po­lju. Vo­di­li smo i 4:1, ali smo u završnici primili dva go­la, od to­ga dru­gi tri se­kun­de pre kra­ja, iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra. Sme­ja­li su se i fud­ba­le­ri do­ma­ći­na. Se­lek­tor is­toč­nih su­se­da, Ita­li­jan Si­to Ri­ve­ra, pri­znao je da smo u oba me­ča bi­li su­per­i­or­ni – sumirao je utiske selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.

Šta u sko­ri­joj bu­duć­no­sti oče­ku­je "orlove" ?

- Osam igra­ča iz ove re­pre­zen­ta­ci­je, iz­u­zev ne­što sta­ri­jih Bo­jo­vi­ća, Ra­ki­ća i Mi­la­či­ća, bi­će u ti­mu za Uni­ver­zi­tet­sko svetsko pr­ven­stvo, od 22. do 30. av­gu­sta u No­vom Sa­du. Že­li­mo do­bar re­zul­tat i na tom tak­mi­če­nju – do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA: Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.


Ne­ko­rekt­ni Pe­rić

Sa re­pre­zen­ta­ci­jom Sr­bi­je u Ru­mu­ni­ju ni­je pu­to­vao Mar­ko Pe­rić, uzda­ni­ca mo­skov­ske Di­ne, iako je bio na spi­sku se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća.

- Mi­slim da vi­še ne­će­mo sa­ra­đi­va­ti sa Mar­kom Pe­ri­ćem. Ni­je na­šao za shod­no da se uop­šte ja­vi, pa iz­gle­da da mu je va­žni­je da igra na tur­ni­ru u Sme­de­re­vu – re­kao je Ko­va­če­vić.

Vladislav Vlajić

Tuesday, June 8, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 2:1

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­ra­že­na od Ru­mu­ni­je rezultatom 1:2 u prvoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare. "Orlovi" će pri­li­ku za re­vanš is­toč­nim su­se­di­ma ima­ti već sutra u 11 časova.
- Pr­vi gol smo pri­mi­li iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra, a dru­gi dva i po mi­nu­ta pre kra­ja, ka­da su Ru­mu­ni za­i­gra­li sa pe­to­ri­com fud­ba­le­ra u po­lju. Je­di­ni po­go­dak za nas je po­sti­gao Mi­lan Ra­kić po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na - sumirao je utiske posle utakmice selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.Da li je re­zul­tat mo­gao da bu­de i dru­ga­či­ji ?
- Na­rav­no. Nad­i­gra­li smo Ru­mu­ne, ali se i pro­pi­sno is­pro­ma­ši­va­li. Pet pu­ta smo po­go­di­li okvir go­la, tri pu­ta bez­u­spe­šno iz­la­zi­li sa­mi pred gol­ma­na ri­va­la. Za­do­vo­ljan sam igrom, ali ne i re­zul­ta­tom. Ve­ru­jem da će u dru­goj utak­mi­ci bi­ti bo­lje - do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA:
Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.

Vladislav Vlajić