Friday, August 27, 2010

UNIVERZITETSKO SP: Rezultati reprezentacije Srbije - "ORLOVI" ODBRANILI BRONZU

MUŠKARCI - GRUPA A
SRBIJA - ARGENTINA 3:0
SRBIJA - FRANCUSKA 5:0
IZRAEL - SRBIJA 3:9
ČETVRTFINALE (petak, 27. avgust od 21 čas): SRBIJA - KAZAHSTAN (direktan prenos ovde) 5:4 !!
POLUFINALE
(subota, 28. avgust od 21 čas): SRBIJA - RUSIJA 1:6

UTAKMICA ZA BRONZU
(nedelja, 29. avgust od 16.30 časova): SRBIJA - UKRAJINA 2:2, PENALIMA 4:2

Univerzitetska reprezentacija Srbije je ponovila uspeh iz Slovenije 2008. godine !!

FINALE: RUSIJA - BRAZIL 2:3


ŽENE
SRBIJA - BRAZIL 1:27
SRBIJA - VELIKA BRITANIJA 1:10
PORTUGAL - SRBIJA 18:1
FRANCUSKA - SRBIJA 13:3
SRBIJA - RUSIJA (poslednje kolo, nedelja, 29. avgust od 14.15 časova) 0:15

KONAČAN PLASMAN: 1. BRAZIL, 2. PORTUGAL, 3. RUSIJA, 4. FRANCUSKA, 5. VELIKA BRITANIJA, 6. SRBIJA.

Dodatne informacije možete naći
ovde i ovde.

Saturday, August 21, 2010

UNIVERZITETSKO SP: "Orlovi" ciljaju medalju

Uni­ver­zi­tet­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je učestvovaće na Svetskom prvenstvu u Novom Sadu od 23. do 30. av­gu­sta, dve godine pošto je u Sloveniji stigla do bronzanog odličja.
Na spisku selektora Ace Kovačevića na­la­ze se gol­ma­ni Mi­o­drag Ak­sen­ti­je­vić (Eko­no­mac) i Ni­ko­la Jo­si­mo­vić (Mar­bo In­ter­me­co), kao i igra­či Mla­den Ko­cić, Vla­di­mir La­zić, Slo­bo­dan Raj­če­vić (Eko­no­mac), Alek­san­dar Ži­va­no­vić, Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac, Ne­nad Kr­stić, Mar­ko Pr­šić (Mar­bo In­ter­me­co), Jo­van i Dra­gan Đor­đe­vić (Ko­per­ni­kus), Slo­bo­dan Ja­njić (SAS) i Bo­ris Či­zmar (Ko­lu­ba­ra).
Pored Srbije, u Grupi A su Izra­el, Ar­gen­ti­na i Fran­cu­ska. Gru­pa B: Por­tu­gal, Uru­gvaj, Polj­ska i Cr­na Go­ra. Gru­pa C: Ukra­ji­na, Ru­si­ja, Oman i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja. Gru­pa D: Bra­zil, Ki­na, Slo­vač­ka i Ka­zah­stan.
Pored muškog, u Novom Sadu će biti održan i turnir dama, na kojem će debitovati naša reprezentacija u futsalu, a igraće i Bra­zi­l, Fran­cu­ska, Ve­lika Bri­ta­nija, Por­tu­ga­l i Ru­si­ja.

Dodatne informacije možete naći ovde i ovde.