Thursday, December 24, 2009

REPREZENTACIJA SRBIJE SUTRA U ZRENJANINU NA PROSLAVI 15 GODINA KMF SAS: Perić predvodi "orlove"

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je po­la­ko ula­zi u za­vr­šnu fa­zu pri­pre­ma za Evrop­sko pr­ven­stvo u Ma­đar­skoj, od 19. do 30. ja­nu­a­ra 2010. go­di­ne.

- Su­tra će­mo u Zre­nja­ni­nu uve­li­ča­ti pro­sla­vu 15 go­di­na po­sto­ja­nja SAS-a. Od­i­gra­će­mo pri­ja­telj­sku utak­mi­cu od 18.30 časova protiv kluba koji je iz­ne­drio ne­ko­li­ko čla­no­va na­ci­o­nal­nog ti­ma - rekao je se­lek­tor "orlova" Aca Ko­va­če­vić i nastavio:

- U ne­de­lju uju­tro će­mo pre­ko Di­zel­dor­fa ot­pu­to­va­ti u Bel­gi­ju. U Liježu 28. de­cem­bra će­mo od­me­ri­ti sna­ge sa domaćinom od 20.30, a dan ka­sni­je sa Be­lo­ru­si­jom od 18.15 sa­ti.

U re­pre­zen­ta­tiv­noj ak­ci­ji uče­stvo­va­će gol­ma­ni Vla­di­mir Ra­ni­sa­vlje­vić (Ko­lu­ba­ra) i Ivan Sto­ja­no­vić (Ko­per­ni­kus Vi­dre), kao i igrači: Bo­jan Pa­vi­će­vić, Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac (Mar­bo In­ter­me­co), Mi­lan Ži­vić, Alek­san­dar To­min, Vla­di­mir La­zić (Ko­lu­ba­ra), Vi­dan Bo­jo­vić, Mi­lan Ra­kić, Slo­bo­dan Raj­če­vić, Mla­den Ko­cić (Eko­no­mac), Slo­bo­dan Ja­njić (SAS), Jo­van Đor­đe­vić (Ko­per­ni­kus Vi­dre) i Mar­ko Pe­rić (Di­na Moskva, Ru­si­ja).

- Žao mi je što sa na­ma ne­će bi­ti is­ku­sni Želj­ko Bo­ro­je­vić jer je po­lo­mio nos, kao ni Mi­lan Bog­da­no­vić koji još uvek nije zalečio povredu - istakao je Aca Kovačević.

Vladislav Vlajić

No comments: