Monday, December 14, 2009

PRIJATELJSKA UTAKMICA - Veles: Makedonija - Srbija 1:2

MAKEDONIJA - SRBIJA 1:2

Strel­ci: 0:1 Ra­kić u 12, 1:1 Ge­or­gi­jev u 23. i 1:2 Raj­če­vić u 28. mi­nu­tu. Dvo­ra­na: "Park spor­to­va" u Velesu. Gle­da­la­ca: 3000. Su­di­je: Sre­ten Va­sić (Sr­bi­ja) i Zo­ran Pet­kov­ski (Ma­ke­do­ni­ja). Žu­ti kar­to­ni: Ran­go­tov, Pe­tro­vić (Ma­ke­do­ni­ja) i Ko­cić (Sr­bi­ja). Na­go­mi­la­va­nje pre­kr­ša­ja: Ma­ke­do­ni­ja 10 (5+5), Sr­bi­ja 9 (4+5).
MA­KE­DO­NI­JA: Todorovski, Leveski, Trajkovski, Georgijev, Jovanovski (prva petorka), Spa­sov­ski, Ibi­ši, Iva­nov­ski, Ran­go­tov, Hri­stov, Pe­tro­vić, Emi­ni, Ste­fa­nov­ski, Pe­trov­ski, Ži­vić, Jo­cev­ski i Cvet­kov­ski.

SR­BI­JA: Stojanović, Rajčević, Kocić, Bojović, Rakić (prva petorka), Ži­vić, To­min, Mi­lo­sa­vac, La­zić, Đor­đe­vić, Ja­njić i Ra­ni­sa­vlje­vić.

Vladislav Vlajić

No comments: