Tuesday, December 15, 2009

REPREZENTACIJA SRBIJE POSLE MAKEDONIJE: Kovačević zadovoljno trlja ruke

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je u sklo­pu pri­pre­ma za Evrop­sko pr­ven­stvo u Ma­đar­skoj, od 19. do 30. ja­nu­a­ra 2010, go­sto­va­la u Ma­ke­do­ni­ji i od­i­gra­la dve pri­ja­telj­ske utak­mi­ce. "Or­lo­vi" su de­mon­stri­ra­li ve­ći kva­li­tet i za­be­le­ži­li si­gur­ne po­be­de - u Ku­ma­no­vu 6:1 i u Ve­le­su 2:1.
- Za­do­vo­ljan sam, ima­li smo od­lič­ne pro­ve­re – ka­že se­lek­tor Aca Ko­va­če­vić. – Raz­li­ka u kla­si je ogrom­na, pod­mla­đe­na eki­pa ima kva­li­tet, ni­je la­ko da­ti šest go­lo­va ...
Či­ni se i da ste pro­ši­ri­li spi­sak kan­di­da­ta za EP ?
- Mla­di igra­či su za­do­vo­lji­li, a de­bi­tan­ti po­ka­za­li da na njih u bu­duć­no­sti mo­že­mo naj­o­zbilj­ni­je da ra­ču­na­mo. At­mos­fe­ra u eki­pi, po­na­ša­nje i za­la­ga­nje fud­ba­le­ra, bi­li su na za­vid­nom ni­vou.
Igrači i stručni štab reprezentacije Srbije u Makedoniji

Bi­će­mo još ja­či kad se pri­klju­če i sta­ri maj­sto­ri ?

- Tač­no, ka­pi­ten Bo­jan Pa­vi­će­vić, Mi­lan Bog­da­no­vić, Želj­ko Bo­ro­je­vić i Mar­ko Pe­rić va­žne su ka­ri­ke re­pre­zen­ta­ci­je.

Sle­de­će oku­plja­nje za­ka­za­no je za 25. de­cem­bar.

- Od­i­gra­će­mo re­vi­jal­nu utak­mi­cu u Zre­nja­ni­nu, u sklo­pu pro­sla­ve 15 go­di­na po­sto­ja­nja SAS-a. Po­tom pu­tu­je­mo na tur­nir u Bel­gi­ju, 28. de­cem­bra. Odmerićemo snage sa selekcijom do­ma­ći­na, a dan ka­sni­je i sa Be­lo­ru­si­jom - istakao je selektor Aca Kovačević.


Generalni sekretar FS Makedonije Igor Klimper (desno) i Aca Kovačević (fotografije: Ilija Maletić)

Na tur­ne­ji u Ma­ke­do­ni­ji sve je bi­lo za „de­set­ku“: go­sto­prim­stvo do­ma­ći­na, pu­ne dvo­ra­ne, igra za sla­do­ku­sce ... Sr­bi­ja je osta­vi­la sja­jan uti­sak, sve je funk­ci­o­ni­sa­lo kao švaj­car­ski sat. Igra­či su bri­lji­ra­li na par­ke­tu, struč­ni štab (Ko­va­če­vić, Kne­že­vić, Ma­le­tić, Smi­lja­nić) maj­stor­ski je po­sta­vio tak­ti­ku, me­di­cin­ski tim (Jo­va­no­vić, Ar­sić) uči­nio sve da svi bu­du mak­si­mal­no sprem­ni i zdra­vi, a vo­đa eks­pe­di­ci­je Zo­ran Jo­va­no­vić, ujed­no i di­rek­tor Pr­ve fut­sal li­ge, mo­že da bu­de za­do­vo­ljan ka­ko je od­ra­dio po­sao ni­ški su­di­ja Sre­ten Va­sić.

Vladislav Vlajić

No comments: