Wednesday, June 9, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 3:4

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­be­di­la Ru­mu­ni­ju sa 4:3 u drugoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare i tako se revanširala za poraz u uto­rak (1:2). Strel­ci za "orlove" su bi­li Alek­san­dar To­min (2), Slo­bo­dan Ja­njić i Slo­bo­dan Raj­če­vić.
- Pr­vo po­lu­vre­me smo re­ši­li u na­šu ko­rist sa 2:0, a on­da su Ru­mu­ni u na­stav­ku me­ča za­i­gra­li sa pe­to­ri­com u po­lju. Vo­di­li smo i 4:1, ali smo u završnici primili dva go­la, od to­ga dru­gi tri se­kun­de pre kra­ja, iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra. Sme­ja­li su se i fud­ba­le­ri do­ma­ći­na. Se­lek­tor is­toč­nih su­se­da, Ita­li­jan Si­to Ri­ve­ra, pri­znao je da smo u oba me­ča bi­li su­per­i­or­ni – sumirao je utiske selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.

Šta u sko­ri­joj bu­duć­no­sti oče­ku­je "orlove" ?

- Osam igra­ča iz ove re­pre­zen­ta­ci­je, iz­u­zev ne­što sta­ri­jih Bo­jo­vi­ća, Ra­ki­ća i Mi­la­či­ća, bi­će u ti­mu za Uni­ver­zi­tet­sko svetsko pr­ven­stvo, od 22. do 30. av­gu­sta u No­vom Sa­du. Že­li­mo do­bar re­zul­tat i na tom tak­mi­če­nju – do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA: Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.


Ne­ko­rekt­ni Pe­rić

Sa re­pre­zen­ta­ci­jom Sr­bi­je u Ru­mu­ni­ju ni­je pu­to­vao Mar­ko Pe­rić, uzda­ni­ca mo­skov­ske Di­ne, iako je bio na spi­sku se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća.

- Mi­slim da vi­še ne­će­mo sa­ra­đi­va­ti sa Mar­kom Pe­ri­ćem. Ni­je na­šao za shod­no da se uop­šte ja­vi, pa iz­gle­da da mu je va­žni­je da igra na tur­ni­ru u Sme­de­re­vu – re­kao je Ko­va­če­vić.

Vladislav Vlajić

No comments: