Tuesday, June 8, 2010

PRIJATELJSKA UTAKMICA: Rumunija - Srbija 2:1

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je je po­ra­že­na od Ru­mu­ni­je rezultatom 1:2 u prvoj prijateljskoj utakmici u gradu Baja Mare. "Orlovi" će pri­li­ku za re­vanš is­toč­nim su­se­di­ma ima­ti već sutra u 11 časova.
- Pr­vi gol smo pri­mi­li iz ne­po­sto­je­ćeg pe­na­la sa šest me­ta­ra, a dru­gi dva i po mi­nu­ta pre kra­ja, ka­da su Ru­mu­ni za­i­gra­li sa pe­to­ri­com fud­ba­le­ra u po­lju. Je­di­ni po­go­dak za nas je po­sti­gao Mi­lan Ra­kić po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na - sumirao je utiske posle utakmice selektor reprezentacije Srbije Aca Kovačević.Da li je re­zul­tat mo­gao da bu­de i dru­ga­či­ji ?
- Na­rav­no. Nad­i­gra­li smo Ru­mu­ne, ali se i pro­pi­sno is­pro­ma­ši­va­li. Pet pu­ta smo po­go­di­li okvir go­la, tri pu­ta bez­u­spe­šno iz­la­zi­li sa­mi pred gol­ma­na ri­va­la. Za­do­vo­ljan sam igrom, ali ne i re­zul­ta­tom. Ve­ru­jem da će u dru­goj utak­mi­ci bi­ti bo­lje - do­dao je Ko­va­če­vić.

SR­BI­JA:
Sto­ja­no­vić, Ko­cić, Raj­če­vić, Ra­kić, Pr­šić, Bo­jo­vić, La­zić, To­min, Mi­lo­sa­vac, Đor­đe­vić, Mi­la­čić, Ja­njić, Ra­ni­sa­vlje­vić.

Vladislav Vlajić

No comments: