Friday, June 4, 2010

REPREZENTACIJA SRBIJE: Od danas na okupu, od ponedeljka u Rumuniji

Reprezentacija Srbije okupiće se danas u hotelu "Slodes" u Beogradu gde će biti na trodnevnim pripremama pre puta u Baja Mare. U ovom rumunskom gradu "orlovi" će 8. i 9. juna odigrati prijateljske utakmice protiv reprezentacije domaćina.
Na spi­sku se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća na­la­ze se gol­ma­ni Ivan Sto­ja­no­vić (Ko­per­ni­kus Vi­dre) i Vla­di­mir Ra­ni­sa­vlje­vić (Eko­no­mac) i igra­či: Mar­ko Pe­rić (Di­na Moskva, Ru­si­ja), Mla­den Ko­cić, Mi­lan Ra­kić, Vi­dan Bo­jo­vić, Slo­bo­dan Raj­če­vić (Eko­no­mac), Vla­di­mir La­zić, Alek­san­dar To­min (Ko­lu­ba­ra), Jo­van Đor­đe­vić, Mi­loš Mi­la­čić (Ko­per­ni­kus Vi­dre), Vla­di­mir Mi­lo­sa­vac, Mar­ko Pr­šić (Mar­bo In­ter­me­co) i Slo­bo­dan Ja­njić (SAS).
U struč­nom šta­bu, po­red se­lek­to­ra Ko­va­če­vi­ća, na­la­ze se i tre­ne­ri De­jan Kne­že­vić i Ve­li­mir An­dre­jić, kondicioni trener Ilija Maletić, doktor Mar­ko Jo­va­no­vić, fi­zi­o­te­ra­pe­ut Du­šan Ar­sić, vo­đa pu­ta Zo­ran Jo­va­no­vić i su­di­ja Zo­ran Bog­da­nov.


Vladislav Vlajić

No comments: