Thursday, November 5, 2009

KOMISIJA ZA FUTSAL FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE: U pripremi četvorogodišnji plan

Ko­mi­si­ja za fut­sal Fudbalskog saveza Sr­bi­je, na čelu sa pred­sed­ni­kom Dra­ga­nom Eri­ćem, razmotri­la je na sastanku u utorak niz le­pih ak­ci­ja zna­čaj­nih za raz­voj ča­rob­ne igre na pe­to­par­cu.
- Oce­nje­no je da su re­gu­lar­nost i su­đe­nje u pro­te­klom de­lu pr­ven­stva bili na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou. Uoče­ne su fi­nan­sij­ske po­te­ško­će u ra­du klu­bo­va, pa smo po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu da se od FSS za­tra­ži sub­ven­ci­ja za pla­ća­nje slu­žbe­nih li­ca. Za oko me­sec da­na do­ne­će­mo i Plan raz­vo­ja fut­sa­la u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne, a pru­ži­će mo­guć­nost ar­bi­tri­ma da poč­nu ra­ni­je da su­de i de­fi­ni­sa­će ulo­gu de­le­ga­ta. Već du­go se bo­ri­mo i za uvo­đe­nje dvoj­ne re­gi­stra­ci­je i upo­red­no igra­nje ve­li­kog i ma­log fud­ba­la za sve fud­ba­le­re iz Srp­ske li­ge i ni­žih ran­go­va. Že­li­mo da osnu­je­mo i aso­ci­ja­ci­ju klu­bo­va, či­me bi­smo mo­gli lak­še da obez­be­di­mo no­vac za bi­ti­sa­nje, pro­na­đe­mo spon­zo­ra li­ge i do­đe­mo i do me­di­ja sa na­ci­o­nal­nom fre­kven­ci­jom. Pri­o­ri­tet nam je da ima­mo i pred­stav­ni­ka u Iz­vr­šnom odboru FSS - re­kao je Dra­gan Erić.
Pru­že­na je i po­dr­ška re­pre­zen­ta­ci­ji i pla­nu rada se­lek­to­ra Ace Ko­va­če­vi­ća, ko­ji je odr­žao kra­će izlaganje. U sklo­pu pri­pre­ma za Evrop­sko pr­ven­stvo u Ma­đar­skoj, u ja­nu­a­ru sle­de­će go­di­ne, "orlovi" će, u de­cem­bru, go­sto­va­ti u Ma­ke­do­ni­ji i uče­stvo­va­ti na tur­ni­ru u Bel­gi­ji.

No comments: